ทั่วโลกและหลายคนกำลังลุ้นและจัดโผ วางตำแหน่ง และอาจถึงขั้นพนันขันต่อกันว่า ใครจะเป็นพระสันตะปาปาองค์ต่อไป การข่าวก็เสนอภาพพระคาร์ดินัลที่น่าจะได้รับเลือก... มีการวิภาษณ์กันว่าใครจะได้เป็นพระสันตะปาปาและที่สำคัญให้เหตุผลประกอบกันไปตามกระแส เกาะกระแส... เริ่มมีการเขียนบทความ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ ฯลฯ ส่วนพ่อเองนั้นคิดอย่างไร... พ่อคิดว่าสำคัญไม่ได้อยู่ที่พ่อคิดอย่างไร แต่อยู่ที่พระเยซูเจ้าทรงมีพระประสงค์...อะไร... พ่อมีพระวาจาบางข้อความมาให้อ่านครับ...
             ยอห์น 21:15-17
“พระเยซูเจ้าตรัสกับซีโมนเปโตรว่า
• “ซีโมน บุตรของยอห์น ท่านรักเรามากกว่าคนเหล่านี้รักเราไหม” เปโตรทูลตอบว่า “ใช่แล้ว พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์” พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด”
• 16พระองค์ตรัสถามเขาอีกเป็นครั้งที่สองว่า “ซีโมน บุตรของยอห์น ท่านรักเราไหม” เขาทูลตอบว่า “ใช่แล้ว พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์” พระองค์ตรัสกับเขาว่า “จงดูแลลูกแกะของเราเถิด
• 17พระองค์ตรัสถามเป็นครั้งที่สามว่า “ซีโมน บุตรของยอห์น ท่านรักเราไหม” เปโตรรู้สึกเป็นทุกข์ที่พระองค์ตรัสถามตนถึงสามครั้งว่า “ท่านรักเราไหม เขาทูลตอบว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์” พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด””
              เหตุผลของการเป็นพระสันตะปาปา... คืออะไร... อะไรคือเหตุผลที่คนหนึ่งจะถูกเลือก... คำตอบคือ “รักพระเยซูมากกว่าใคร” ... เราอาจจะคิดว่า คนไหนเก่ง คนไหนเหมาะ คนไหนน่าจะใช่... พ่อเชื่อว่าพระเยซูเจ้าจะเลือกโดยการนำของพระจิตเจ้า... เลือกพระคาร์ดินัลองค์หนึ่งที่พระองค์จะถามว่า “ท่านรักเรามากกว่าคนเหล่านี้รักเราไหม” ผู้นำของพระศาสนจักรไม่เหมือนผู้นำกระแสโลกครับ... ความรัก คือ หัวใจของการทำหน้าที่นายชุมพาบาลที่ดีตลอดไป... ให้เราภาวนาเพื่อบรรดาพระคาร์ดินัลจะได้เลือกนายชุมพาบาลตามพระประสงค์ของพระเจ้าให้เรานะครับ...

              เราขอพระองค์โปรดส่งนายชุมพาบาลมาให้เรา ขอให้พระองค์เป็นนายชุมพาบาลที่ดี ทรงเป็นผู้เลี้ยงแท้จริงของฝูงแกะ "พระศาสนจักร" พระเจ้าข้าโปรดประทานนายชุมพาบาลตามพระทัยของพระองค์ด้วยเทอญ

 
หน้าหลัก หน้ารวม ติดต่อเรา