Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

 

ads

 

“AMORIS LAETITIA” “ความชื่นชมยินดีแห่งความรัก”
เพื่อศึกษาและไตร่ตรองอย่างจริงจังเนื้อหาสาระจากสมณสาส์นเตือนใจ

 

“ความชื่นชมยินดีแห่งความรัก”

เป้าหมายและความคิดริเริ่มแห่งปี “ความชื่นชมยินดีแห่งความรัก” (Amoris Laetitia)

คำอธิบายของสมณสภาเพื่อฆราวาส ครอบครัว และชีวิต ผู้รับผิดชอบโครงการ

        สมณสภาเพื่อฆราวาส ครอบครัว และชีวิต ได้ชี้แจงเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2020เกี่ยวกับ ปีแห่ง “ครอบครัว Amoris Laetitia” (19 มีนาคม 2021 – 26 มิถุนายน 2022) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 5 ประการด้วยกัน ดังนี้ 1. “เพื่อขยายเนื้อหาของเอกสาร” 2. “เพื่อประกาศว่าเครื่องหมายแห่งการสมรสเป็นของขวัญ” 3. “เพื่อทำให้ครอบครัวเป็นครอบครัวอภิบาล” 4. “เพื่อทำให้เยาวชนรับรู้ถึงความสำคัญของการอบรมเกี่ยวกับความจริงแห่งความรักและพระพรของตนเอง” และ 5. “เพื่อขยายขอบเขตและพันธกิจแห่งการอภิบาลครอบครัว…เพื่อครอบคลุมสามีภรรยา เด็ก เยาวชน คนชรา และสถานการณ์แห่งความเปราะบางของครอบครัว”

        ในบรรดาความคิดริเริ่มที่ได้มีแผนการแล้วคือ “วันปู่ย่าตายายและผู้สูงอายุ”  และ จัดเวทีอภิปรายในเดือนมิถุนายน 2021 พร้อมด้วยวีดีโอ 10 ตอน ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร ประจักษ์พยานของคนพิการ ข้อเสนอในการอภิบาล การประชุมสากลครั้งที่ 10 เกี่ยวกับชีวิตครอบครัวในเดือนมิถุนายน 2022

        สมณสภาเพื่อฆราวาส ครอบครัว และชีวิต จะอ้างอิงถึงเอกสาร “การประกาศของคริสตชนเกี่ยวกับครอบครัวคือข่าวดีที่แท้จริง” (Amoris Laetitia, 1)

กำหนดการในการเปิดและปิดปี Amoris Laetitia

        สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะทรงเปิดปี “Amoris Laetitia Family” วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2021 วันนั้นพระศาสนจักรจะเฉลิมฉลองครบปีที่ห้าในการพิมพ์สมณลิขิตเตือนใจ Amoris Laetitia ว่าด้วย “ความงดงามและความชื่นชมยินดีแห่งความรักในครอบครัว” พระองค์จะทรงปิดปีในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2022 ในโอกาสการประชุมครอบครัวสากลครั้งที่ 10 ซึ่งจะมีขึ้น ณ กรุงโรม

        นี่เป็นการอธิบายของสมณสภาเพื่อฆราวาส ครอบครัว และชีวิต เกี่ยวกับ “โครงการ”  ปีแห่ง “Amoris Laetitia” ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ซึ่งพระองค์ตั้งพระทัยที่จะสัมผัสกับชีวิตครอบครัวโลก โดยอาศัยข้อเสนอต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจ การอภิบาล หรือวัฒนธรรม ซึ่งวัด สังฆมณฑล มหาวิทยาลัย กระบวนการขับเคลื่อนของพระศาสนจักร และสมาพันธ์ครอบครัวสามารถทำได้

        “ประสบการณ์ของโรคระบาดโควิด19 ทำให้ปรากฏชัดเจนถึงบทบาทสำคัญของครอบครัวในฐานะที่เป็นพระศาสนจักรบ้าน และความสำคัญของชุมชนที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับครอบครัว ซึ่งทำให้พระศาสนจักรเป็น ‘ครอบครัวแห่งครอบครัว’(AL ข้อ 87)” สมณสภาเพื่อฆราวาส ครอบครัว และชีวิต เน้นประเด็นดังกล่าว

        นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ครอบครัว “สมควรที่จะมีปีแห่งการเฉลิมฉลอง เพราะว่าครอบครัวคือศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติการ และดูแลเอาใจใส่งานอภิบาลทั้งปวง นี่เป็นความจริงของพระศาสนจักร”

ปีแห่ง “Amoris Laetitia” มุ่งสู่เป้าหมาย 5 ประการด้วยกัน:

 1. เพื่อเผยแผ่ขยายความเนื้อหาสาระของสมณสาส์นเตือนใจความชื่นชมยินดีแห่งความรัก (Amoris Laetitia) “เพื่อให้ประชาสัตบุรุษมีประสบการณ์ว่าพระวรสารเกี่ยวกับครอบครัวเป็นความชื่นชมยินดีของการได้รับของขวัญ และของการเป็นของขวัญให้แก่พระศาสนจักรและสังคมนั้น” สามารถเป็นแสงสว่างในความมืดแห่งโลกได้” (AL ข้อ 200) ครอบครัวที่พบปะ และมีประสบการณ์สัมผัสกับความชื่นชมยินดี เขาได้รับของขวัญและกลายเป็นของขวัญให้กับพระศาสนจักรและสังคม “สามารถเป็นแสงสว่างในความมืดของโลก” (AL ข้อ 65) และทุกวันนี้โลกต้องการแสงสว่างดังกล่าว
 2. เพื่อประกาศว่าเครื่องหมายแห่งการสมรสเป็นของขวัญอันประเสริฐ และในตัวเองมีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงความรักของมนุษย์ ในเป้าหมายนี้จำเป็นที่ผู้อภิบาล ผู้นำพระศาสนจักร และครอบครัวจะต้องเดินไปด้วยกันในความรับผิดชอบในการอภิบาลร่วมกัน และเอื้ออาทรต่อกันและกันในกระแสเรียกต่างๆ ในพระศาสนจักร (เทียบ AL ข้อ 203)
 3. เพื่อทำให้ครอบครัวเป็นผู้มีบทบาทหลักในการอภิบาลครอบครัว เพื่อเป้าหมายนี้ “ความพยายามที่จะประกาศพระวรสารและการสอนคำสอนต้องเป็นหัวใจของครอบครัว” (AL ข้อ 200) นี่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างที่สุด เพราะว่าครอบครัว ที่เป็นศิษย์พระเยซูคริสต์ ก็เป็นครอบครัวธรรมทูตด้วย
 4. ปลุกจิตสำนึกบรรดาเยาวชน ให้เห็นถึงความสำคัญของการที่จะต้องได้รับการอบรมในความจริงแห่งความรัก และในของขวัญของตนเองพร้อมกับความคิดริเริ่มที่จะอุทิศตนเพื่อพวกเขา
 5. เพื่อขยายขอบฟ้าแห่งพฤติกรรมแห่งการอภิบาลครอบครัว เพื่อที่จะครอบคลุมทั้งครอบครัวซึ่งได้คู่สามีภรรยา เด็ก เยาวชน ผู้ชรา และสถานการณ์ที่เปราะบางของครอบครัว”

ความคิดริเริ่มและแหล่งทรัพยากรข้อมูล

 1. เวที “พวกเรายืนอยู่จุดไหนกับ Amoris Laetitia? แนวปฏิบัติตามสมณสาส์นเตือนใจของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส” จากวันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2021 กับผู้นำการอภิลบาลครอบครัวแห่งสภาบิชอปทั่วโลก และกระบวนการขับเคลื่อนครอบครัวสากลต่างๆ
 2. โครงการจัดทำวีดีโอ 10 ชิ้น (10 Amoris Laetitia Videos) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะทรงอธิบายสาระแต่ละบท ของสมณสาส์นเตือนใจกับครอบครัวซึ่งจะเป็นประจักษ์พยานในบางมิติของชีวิตประจำวัน ทุกเดือนจะมีการฉายวีดีโอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการอภิบบาลสำหรับครอบครัวในสังฆมณฑล วัด และทั่วทั้งโลก
 3. ฉันเป็นพระศาสนจักร: เผยแพร่การเป็นประจักษ์พยานด้วยวีดีโอ เกี่ยวกับการเป็นผู้นำของพระศาสนจักร และความเชื่อของคนพิการ
 4. การเดินไปด้วยกันในฐานะที่เป็นครอบครัว: ข้อเสนอการอภิบาลที่เป็นรูปธรรม 12 ข้อ ที่จะเดินไปในฐานะที่เป็นครอบครัวซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก Amoris Laetitia
 5. เมื่อคำนึงถึงการประชุมครอบครัวสากลครั้งที่ 10 ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงโรม ในปี 2022 สังฆมณฑลและครอบครัวต่างๆทั่วโลก จะได้รับการเชิญให้เผยแพร่และไตร่ตรองกันต่อไปในการเรียนคำสอน ซึ่งศูนย์กลางกรุงโรมจะแจกจ่ายแนวทางให้ เพื่อที่จะเป็นความคิดริเริ่มในการอภิบาลเป็นการทดลอง
 6. วันฉลอง “วันปู่ย่าตายายและผู้สูงอายุ”

        เครื่องมือสำหรับชีวิตจิตของครอบครัว ของการอบรม และการอภิบาลเตรียมการสมรส การอบรมเกี่ยวกับความรักของเยาวชน เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของสามีภรรยาและครอบครัวที่ดำเนินชีวิตในพระหรรษทานแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตประจำวัน จะถูกนำมาอภิปรายกัน

        นอกจากนี้แล้วสมณสภาเพื่อฆราวาส ครอบครัว และชีวิต ยังประกาศว่า “การประชุมสมัชชามหาวิทยาลัยระดับสากลจะมีการจัดขึ้นเพื่อค้นหาเนื้อหาและความสลับซับซ้อนแห่งสมณสาส์นเตือนใจที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับหัวข้อที่มีผลกระทบต่อชีวิตครอบครัวของโลก”

การประชุมระดับสากล ณ กรุงโรม ในปี 2022

        “ความรักในครอบครัว: กระแสเรียกและหนทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์” เป็นหัวข้อที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเลือกสำหรับการประชุมครอบครัวสากลซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงโรมในเดือนมิถุนายน 2022

        “ในโอกาสครบห้าปีแห่งสมณสาส์นเตือนใจ Amoris Laetitia และสามปีหลังสมณสาส์นเตือนใจ Gaudete et Exsultate” สมณสภาเพื่อฆราวาส ครอบครัว และชีวิต อธิบาย “การประชุมครั้งนี้ตั้งใจที่จะนำเอาความรักในครอบครัวเป็นกระแสเรียก และหนทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อที่จะเข้าใจและแบ่งปันความหมายที่ล้ำลึกและช่วยให้รอดของความสัมพันธ์ในครอบครัวในชีวิตประจำวัน”

        การประชุมระดับสากลจะดำเนินโดยสังฆมณฑลกรุงโรม ร่วมกับสมณสภาของโรมันคูเรีย และมีการวางแผนขั้นต้น ที่จะจัดโอกาสครบปีที่ห้าแห่งสมณสาส์นเตือนใจ “Amoris Laetitia” รวมทั้งครบสามปีแห่งสมณสาส์นเตือนใจ “Gaudeta et Exsultate” คือ ในปี 2021 ทว่าจำเป็นต้องเลื่อนไปเป็นปี 2022 เนื่องจากโรคระบาด

        “ในการให้รูปแบบกับประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมของความรัก” สมณสภาเพื่อฆราวาส ครอบครัว และชีวิต ได้อธิบาย “การสมรสและครอบครัวชี้ให้เห็นถึงคุณค่าสูงส่งแห่งความสัมพันธ์ของมนุษย์ในการแบ่งปันความชื่นชมยินดี และความทุกข์ในการดำเนินชีวิตประจำวันในการนำพาประชาสัตบุรุษให้ได้สัมผัสกับพระเจ้า หนทางทางนี้ที่ดำเนินไปด้วยความซื่อสัตย์ และยืนหยัดมั่นคงจะช่วยส่งเสริมความรักและการรับรู้ถึงกระแสเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์ที่เหมาะสมคู่ควรสำหรับแต่ละบุคคล ซึ่งทำให้เป็นรูปธรรมในความสัมพันธ์ของการสมรสและชีวิตครอบครัว ในความหมายนี้ ชีวิตครอบครัวคริสตชนเป็นกระแสเรียกและเป็นหนทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์ เป็นการแสดงออกถึง “พระพักตร์ที่สวยงามที่สุดของพระศาสนจักร” (Gaudete et Exultate ข้อ 9)”

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บเรื่องราวข่าวนี้มาแบ่งปันและเตรียมการ)

Search

Fanpage NS Diocese

frame

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ