752020 3 ๒๐๐๕๐๗ 0001

มิสซาและสวดภาวนาตามบ้านของชาวบ้าน(เขตแพร่ธรรม แม่ระมาด)

 

ในวันที่ 13 เมษายน 2563 คุณพ่อเจริญ บุญดวง คุณพ่อ สมพร ฤทัยหวนพนา

คุณพ่อ อรรถพล เซ็งหลี บร. โอภาส และ บร.วีระชัย  ร่วมมิสซาบ้านของชาวบ้าน หมู่บ้านแม่ท้อ และในวันที่ 29 เมษายน 2563 ไปสวดบ้านชาวบ้าน หมู่บ้านแสมใหญ่ (เขตแพร่ธรรม แม่ระมาด) 

752020 2 ๒๐๐๕๐๗ 0014

752020 2 ๒๐๐๕๐๗ 0001

752020 2 ๒๐๐๕๐๗ 0005

752020 2 ๒๐๐๕๐๗ 0009