3

ลงเยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุชุมชน จ.นครสวรรค์

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ทางมูลนิธิคาทอลิกนครสวรรค์ ได้มีการลงเยี่ยมผู้สุงอายุและผู้ป่วยติดเตียง โดยมีคุณพ่ออรรถพล เซ็งหลี และเจ้าหน้าที่  ร่วมถึงพบปะพูดคุยและมอบสิ่งของ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องในชุมชน

6

2

4