4

ลงเยี่ยมชุมชนวิมานลอย และชุมชนสามัคคีพัฒนา

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 คุณพ่ออรรถพล  เซ็งหลี คณะบราเดอร์ลาซาล คุณครู และนักเรียน พร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิมอบของบริจาคให้กับชุมชนวิมานลอย และชุมชนสามัคคีพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ 

2

3

5

1