Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

1

งานวันรับสามเณรใหม่ทั้ง 3 บ้าน ณ บ้านเณรจอห์นปอล นครสวรรค์

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ทางบ้านเณรจอห์นปอล นครสวรรค์ ได้รับเกรียติจากพระคุณเจ้ายอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานทำวจนพิธีกรรม โอกาสต้อนรับสามเณรใหม่ ทั้ง 3 แห่ง ณ บ้านเณรจอห์นปอล นครสวรรค์ 

3

2

5

Search

Fanpage NS Diocese

frame

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ