5

วจนพิธีกรรมเสกหอพักใหม่ ณ โรงเรียนภัทรวิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก

 

วันที่ 25 มี.ค.2019 เนื่องในโอกาสเปิดและเสกตึกหอพักใหม่ โรงเรียนภัทรวิท อ.แม่สอด จ.ตาก โดยได้รับเกรียติจากพระคุณเจ้ายอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานพิธีวจนพิธีกรรมและบรรดาพระสงฆ์ ร่วมกับคณะมาเซอร์ ครู นักเรียนโรงเรียนภัทรวิทยา

1

3

4

2

8

7