1

ประชุมเตรียมค่ายคำสอนของสามเณรใหญ่และเณรกลางสังฆมณฑลนครสวรรค์

 

 โอกาสประชุมเพื่อเตรียมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนของ สามเณรใหญ่ เณรกลาง วันที่ 24 มี.ค.2019 โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ 1.ประชุมสร้างกลุ่มแกนนำคริสตชน(เด็ก/เยาวชน/ฆราวาส) 2.รวบรวมเอกสารและข้อมูลในการจัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน 3.มีการกำหนดวันรับศีลศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละวัด

2

3

5

4