2

โอกาสฉลองวัดนักบุญยอแซฟ จ.พิจิตร

 

เนื่องในโอกาสวันฉลองวัดนักบุญยอแซฟ จ.พิจิตร วันที่ 16 มี.ค. 2019 โดยพระคุณเจ้ายอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ได้ให้เกรียติมาเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ และมีการมอบเกรียติบัตรให้กับคุณครูแต่ละโรงเรียนของทางมิสซังนครสวรรค์ โดยที่โรงเรียนยอแซฟ จ.พิจิตร เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

3

6

5