Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

1

พิธีมอบวุฒิบัตรการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

 

วันที่ 11 มี.ค. 2019 ทางโรงเรียนเซนต์นิโกลาส จ.พิษณุโลก ได้จัดให้มีการมอบวุฒิบัตรการศึกษายุวบัณฑิต ปีการศึกษา 2019 โดยได้รับเกรียติพระคุณเจ้ายอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน อนุบาล 3 นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 และนักเรียนมัธยมปีที่ 6 

2

3

 

4

5

 

 

Search

Fanpage NS Diocese

frame

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ