1

มหาพรต มาหาพระ วันพุธรับเถ้า หมู่บ้านห้วยกระทิง

 

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562 สังฆานุกรอรรถพล เซ็งหลี ได้ร่วมกับชาวบ้านห้วยกระทิง ในการจัดทำวจนพิธีกรรม วันพุธรับเถ้าให้กับชาวบ้าน พร้อมทั้งมีการลงนามในสมุดบันทึกเรื่องการลด ละ เลิกสุรา/บุหรี่ ช่วงเทศกาลมหาพรต

2

3

4

5