1การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านต่อต้านการค้ามนุษย์

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019 ทางสำนักงานสวัสดีการ สำนักงานจัดหางาน สำนักงานประกันสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมไปถึงสำนักงานสาธารณสุขของจังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมมือกันจัดอบรมให้กับพี่น้องแรงงาน เพื่อช่วยเหลือและเป็นการพัฒนาศักยภาพของแรงงาน โดยได้รับการเอื้ออำนวยความสะดวกจากทางมูลนิธิคาทอลิกนครสวรรค์

5

2

4

3