Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

3

เนื่องในโอกาสฉลองวัดแม่พระเมืองลูร์ด สระบุรี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019 โดยพระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ได้ให้เกรียติเป็นประธานในการประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ ภายในงานมีการรื้อฟื้นคำปฎิญาณของศีลสมรส และปลูกฝังให้สัตบุรุษตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ประกาศข่าวดีด้วยความรัก และความเป็นหนึ่งเดียว

4

2

1

Search

Fanpage NS Diocese

frame

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ