4

เนื่องในโอกาสเยี่ยมชาวบ้าน(ตะโป๊ะปู) และติดตามงานโครงการเลิกเหล้า-บุหรี่่

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019 พระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ได้ถวายบูชาขอบพระคุณ และประชุมโครงการเรื่อง เลิกเหล้า-บุหรี่ กับชาวบ้านที่ตะโป๊ะปู พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการปลูกพืช ผักสวนครัวให้กับชาวบ้าน

3

5

1