Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

4

เนื่องในโอกาสเยี่ยมชาวบ้าน(ตะโป๊ะปู) และติดตามงานโครงการเลิกเหล้า-บุหรี่่

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019 พระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ได้ถวายบูชาขอบพระคุณ และประชุมโครงการเรื่อง เลิกเหล้า-บุหรี่ กับชาวบ้านที่ตะโป๊ะปู พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการปลูกพืช ผักสวนครัวให้กับชาวบ้าน

3

5

1

Search

Fanpage NS Diocese

frame

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ