6

การสัมมนาคณะสงฆ์นครสวรรค์ ประจำปี 2019 ระหว่างวันที่ 11-14 กุุมภาพันธ์ 2019

 

วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2019 ทางมิสซังนครสวรรค์ได้มีการจัดการสัมมนาพระสงฆ์ ประจำปี โดยมีพระสงฆ์ที่ทำงานในสังฆมณฑลนครสวรรค์ คณะต่างๆ ประมาณจำนวน 35-40 ท่าน มาร่วมสัมมนาในครั้งนี้ และมีการบรรยายโดยพระคุณเจ้ายอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม รวมไปถึงการประชุมพระสงฆ์แต่ละเขต เพื่อหาแนวทางในการทำงาน โอกาส 350 ปี แห่งมิสซังสยาม

1

2

4

5

7