2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 

ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

3

1

4