7

ฉลองวัดนักบุุญฟรังซิส เดอ ซาวด์ บ้านตีนธาตุ

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2019 โดยได้รับเกรียติจากพระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัด ภายในงานมีการรื้อฟื้นคำปฏิญาณของศีลสมรสให้กับชาวบ้าน อวยพรเด็กๆ และแสดงความยินดีกับซิสเตอร์ชุมชน เขต 3 

4

3

1

2

5

6