1

ประเพณีปีใหม่พม่า-กระเหรี่ยง นครสวรรค์ ปี 2019

วันที่ 6 มกราคม 2562 ทางมูลนิธิคาทอลิกนครสวรรค์ โดยสังฆานุกรอรรถพล  เซ็งหลี พร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมปีใหม่ ให้กับชาวแรงงานพม่า-กระเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในนครสวรรค์  ในงานมีการเลี้ยงอาหาร การแสดงประเพณีวัฒนธรรม การจับฉลากและการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

2

3

4

5