20181123 1 ๑๘๑๑๒๔ 0008

การรวมรุ่นพระสงฆ์ปีนัง

20181123 1 ๑๘๑๑๒๔ 000120181123 1 ๑๘๑๑๒๔ 0005