วนเซนต2

โอกาสพบปะพูดคุยกับกลุ่มวินเซนต์เดอปอน และกลุ่มเยาวชน ณ วัดอาสนวิหาร นักบุญอันนานครสวรรค์

 

ในวันที่ 30 กันยายน 2018 ทางพระคุณเจ้ายอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ได้มีการร่วมกลุ่มวินเซนต์เดอปอนและกลุ่มเยาวชนในแต่ละเดือน เพื่อพบปะพูดคุยกันถึงเรื่องกิจกรรมต่างๆที่แต่ละกลุ่มจะช่วยกันพัฒนาวัด ทั้งนี้ยังได้มีการขอความร่วมมือของบรรดากลุ่มพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาสในการทำกิจกรรมในแต่ละครั้ง

วนเซนต1

วนเซนต4

วนเซยต3