สทธเดก1

การจัดกิจกรรมอบรม เรื่อง "สิทธิเด็ก"

วันที่ 23 กันยายน 2561 ทางมิสซังนครสวรรค์ ได้มีการจัดอบรม เรื่อง สิทธิเด็ก ให้กับพ่อแม่ของเด็กๆ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานพม่า ทั้งนี้ยังมีการส่งเสริมเรื่องสุขภาพ และแนวทางในการอบรมดูแลบุตร เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันต่อไป

1495

สทธเดก3

สทธเดก2