สงอายหวดง ๑๘๐๙๐๗ 0007รวมกลุ่มผู้สูงอายุ วัดนักบุญเปาโลหัวดง 

 

วันที่ 20 กันยายน 2561 พระคุณเจ้ายอแซฟพิบูลย์  วิสิฐนนทชัย เยี่ยมผู้สูงอายุ ณ วัดนักบุญเปาโล หัวดง เพื่อพบปะพูดคุยและคัดเลือกผู้นำของกลุ่มผู้สูงอายุ...

สงอายหวดง ๑๘๐๙๐๗ 0017 0สงอายหวดง ๑๘๐๙๐๗ 0010

สงอายหวดง ๑๘๐๙๐๗ 0014 0