Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

00000000

วัดคาทอลิกตาคลีและจิตอาสาไทยพุทธช่วยเหลือผู้สูงอายุ-ผู้ยากไร้  บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มพลเมืองจิตอาสา ตาคลี และทีมสมาชิกได้จัดงานอภิบาลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ ที่วัดแม่พระรับสารตาคลี งานวันนี้จัดเพื่อให้ผู้สูงอายุ 10 ตำบล 2 เทศบาล จำนวน 50 คน เป็นกลุ่มแกนนำ ได้เรียนเรื่องสุขภาพ การออกกำลังกาย 

 

กิจกรรมวันเกิด มอบสิ่งของให้เป็นน้ำใจให้เกิดความรัก ความดีร่วมกัน กิจกรรมวันนี้เป็นงานของ Caritas วัดที่เสริมสร้างความสัมพันธุ์อันดีกับหลวงพ่อทางศาสนาพุทธและชาวไทยพุทธที่เป็นผู้สูงอายุ เป็นการอภิบาลเชิงสังคม ที่สร้างความปองดอง ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้เราเป็นพี่น้องกัน รักซึ่งกันและกันเสมอ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค 2560    Credit : ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์

00002

0003

0004

0000005

Search

Fanpage NS Diocese

frame

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ