Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

0000001

ชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติครั้งที่ 10 ซึ่ง จัดโดย คณะผู้ทำงานด้านส่งเสริมชีวิตครอบครัว (สชค.) โฟโกลาเร่ Couples For Christ ผู้อภิบาลครอบครัวและคณะกรรมการแผนกครอบครัวระดับชาติ ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิก ครั้งนี้นับว่า น่าสนใจอย่างยิ่ง เห็นชัดว่ามีการบูรณาการงานผู้สูงอายุ ครอบครัว สุขภาวะทางเพศ 

การเคลื่อนไหวและจิตอาสารวมเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมดุล โดยมีอยู่ 2 เรื่องที่ผมสนใจและอยากมาเขียนให้เพื่อนกัลยาณมิตรได้ร่วมคิดไตร่ตรองตาม  เรื่องแรกคือ การใช้กระบวนการที่เรียกว่า “วิถีชุมชนวัด หรือ BEC” ซึ่งน่าจะคล้ายๆโครงการหมู่บ้านศีล 5 ที่ชาวพุทธไทยคุ้นเคยกันดี มาเป็นกลุ่มคนที่ทำงานจิตอาสาเพื่อ “ดูแลครอบครัวและคู่รัก” ซึ่งเป็นการปูฐานสร้างความแข็งแรงให้กับครอบครัวภายใต้แนวคิดของการเคลื่อนงานคือ  “ครอบครัวดี คนดี สังคมดี”

เรื่องสำรอง ได้แก่ การใช้กิจกรรมที่เรียกว่า “การอบรมฟื้นฟูชีวิตครอบครัว” ที่กิจกรรมเน้นให้คู่รักได้สะท้อนและทบทวนความรักที่มีต่อกัน มีต่อครอบครัวและมีต่อพระเจ้า โดยมีกลุ่มเพื่อนและผู้อภิบาลคอยให้ข้อแนะนำ แนวคิดและกำลังใจในการประคอง “สภาวะแห่งรัก” ให้คงอยู่และสม่ำเสมอ- เมื่อครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนมีสุขภาวะดีและเกิดความร่วมมือในแบบ "เครือข่ายจิตอาสาประชารัฐพัฒนาพื้นถิ่น" ก็จะไม่ต้องเพิกเฉยต่อปัญหาเฉพาะ หรือรอความหวังจากหน่วยงานไหนหรือใครๆนอกพื้นที่มาช่วยเหลือ แต่คือการลงมือทำอย่างมี “สำนึกดี” ก้าวข้ามประโยชน์ตนอันคับแคบสู่ประโยชน์สุขแห่งมวลมหาชนชาวบ้านได้   ขอบคุณโอกาสสำหรับการเรียนรู้และแบ่งปันในครับ Credit : แสน ธรรมาวตาร 

000000002

02 902 7

02 1502 18

02 1402 13

000302 19

 

Search

Fanpage NS Diocese

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ