Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

5.

คาริตัสและจิตอาสามอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ชัยนาท   บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคม , คุณพ่อไพโรจน์ เกตุรัตน์ และทีมงานจิตอาสาประชารัฐ ตาคลี ร่วมด้วยช่วยกัน นำข้าวสาร อาหารแห้งมามอบ ในนามของ Caritas นครสวรรค์ ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ 

 หมู่ 2 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท จำนวน 40 ชุด ...ได้รับความร่วมมือดีจาก ท่านนายกเทศมนตรี ต.บางหลวง ท่านได้ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ไว้พร้อมอย่างดี พี่น้องประชาชนมาพร้อมกัน  ที่ที่มีชุมชนชาวคริสต์ มาจากนครสวรรค์ ...ถือเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์หน่วยงาน Caritas Thailand ที่ทำงานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ทุกข์ยาก หรืออยู่ในภาวะลำบากเสมอ เทศบาลพร้อมร่วมมือกันในการช่วยเหลือคนยากจน คนสูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง เด็กกำพร้า และผู้ประสบภัยพิบัติด้านต่าง ๆ  อย่างไรก็ดี ขอเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านทุกคนที่ถูกน้ำท่วม พร้อมสู้เดินหน้า ทำความสะอาดหลังน้ำลดและดูแลสุขภาพของท่านด้วย พระเจ้าอวยพร เมื่อ 2 พ.ย.2017 Credit : ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์

000

01

1

0001

02

3

03

4

04

05

6

8

9

31

06

34

32

33

36

 

Search

Fanpage NS Diocese

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ