Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

22

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญลูกา บางขาม ปีที่ 107  พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญลูกา บางขาม ลพบุรี องค์อุปถัมภ์ของวัด  ประธานโดย พระสังฆราชยอแซฟ  พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย  พร้อมกับคณะสงฆ์ นักบวช ชาย-หญิง และสัตบุรุษ ที่มาร่วมเทิดเกียรติท่านนักบุญลูกา 

 

องค์อุปถัมภ์ของวัดในโอกาสฉลองปีที 107 ของวัด  โดยมีคุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล มาเทศน์เตรียมจิตใจให้สัตบุรุษและร่วมกันแห่พระรูปนักบุญลูกา ในคืนวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม ด้วย   ในวันฉลองยังมีการรื้อฟื้นปฏิญาณตนของผู้ประกาศพระวรสารและยุวธรรมทูตด้วย อีก 26 ท่าน มีการเตรียมจิตใจและซักซ้อมพิธีปฏิญาณตน โดยมีคุณพ่อวรัญญูและคุณพ่อสัญญา  ในวันฉลองนี้ การรวมพลเยาวชนจากวัดต่างๆ มารร่วมกันขับรอ้งบทเพลงในมิสซาฉลองด้วย  ภาคบ่าย มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่าง ๆ  เมื่อ 28 ตุลาคม 2560   เครดิตภาพ : วัดนักบุญลูกา บางขาม ลพบุรี

000

26

25

28

27

51

56

100

202

204

121

Search

Fanpage NS Diocese

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ