Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

4

เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ บำเพ็ญประโยชน์ บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคม  คพ.ไพโรจน์  เกตุรัตน์ และทีมงานได้นำเด็กๆ ชาวไทยภูเขาจำนวน 52 คนเข้าค่ายโครงการพัฒนาเด็กชาวไทยภูเขาในหัวข้อ "การศึกษาสร้างคน  เด็กด้อยโอกาสทุกคนสร้างชาติได้" 

เมื่อ 25 ต.ค.60  เรามีความเชื่อว่าการศึกษาสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ ? กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณวัด,การกวาดใบไม้,การปลูกต้นไม้,การตัดหญ้า,การเก็บขยะ สิ่งเล็กๆน้อยๆนี้มีค่ายิ่งนัก สอนให้เขารู้ และ ทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เด็กๆทุกคนเข้าใจ ร่วมด้วยช่วยกันระหว่างพี่ ม.3 กับพี่ ม.4-ม.6 เห็นภาพเด็กๆช่วยกันดีมาก เป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์และความทรงจำของผม และ เด็กๆ ตลอดไป ขอพระเจ้าอวยพร ท่าดีด้วยหัวใจ ถวายพ่อหลวงของเรา พระเจ้านำพร Credit : ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์

1

2

6

3

9

10

13

12

17

16

Search

Fanpage NS Diocese

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ