Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

1

อบรมเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ระดับ ม.3-ม.6 สิงห์บุรี    บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ ผู้รับผิดชอบงานฝ่ายสังคม สังฆมณฑลนครสวรรค์  งานพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่เป็นชนเผ่าในกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายจัดอบรม ให้รุ่นพี่รับรุ่นน้อง 

 ให้ศิตย์รักครู และ สร้างจิตสำนึกให้เด็กด้อยโอกาศได้เห็นความสำคัญของการศึกษาว่า เปลี่ยนชีวิตเราได้ การอบรมครั้งนี้มี  คพ.พิทักษ์ ศิลาโกรต ,คพ.ไพโรจน์ เกตุรัตน์,ครูแพร์ เป็นผู้ให้การอบรม มีเด็กเข้าร่วม 50 คน มีกิจกรรมจิตอาสตัดหญ้า,กรอกถุงทราย,กวาดขยะ,ปลูกต้นไม้ อื่นๆ ทำร่วมกัน รุ่นพี่/รุ่นน้อง แสดงพลังให้เขารู้รักสามัคคี เป็นหนึ่งเดียวกันทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม การอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์ดีมาก เกิดผลกระทบต่อชุมชนชาวบ้าน ชื่นชม ชื่นชอม สนับสนุน น้ำ ขนม อาหาร มาเลี้ยงเด็กโดยที่เราไม่ได้ร้องขอ เป็นความดีล้วนๆ ที่เป็นผลทำให้ ชุมชนรักเด็กกลุ่มชาติพันธุ์นี้  ดีใจที่คนในชุมชนแห่งนี้ได้สนับสนุนให้เด็กกลุ่มชาติพันธุ์เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อคนในอนาคต  ความทรงจำทึ่ดีนี้ จะอยู่ในจิตใจเด็กกลุ่มชาติพันธุ์นี้ตลอดไป ดังนั้นบ้านจึงเป็นบ่อเกิดแห่งความรัก โรงเรียนเป็นฐานแห่งความรู้ วัดเป็นบ่อเกิดแห่งความเชื่อ เด็กเหล่านี้ได้รับการหล่อหลอมให้มีความรัก ความรู้ และความเชื่อ ในศาสนาเสมอ ชีวิตของเขาจะพบแต่ความดีความงามในชีวิตเสมอ ขอพระเจ้าอวยพรให้พวกเขาเจริญกัาวหน้าเสมอๆ   เมื่อวันที่  24-25 ต.ค.60  ณ โรงเรียนพระกุมารเยซู บ้านแป้ง สิงห์บุรี

4

6

3

8

9

10

11

12

13

18

22

26

24

 

 

Search

Fanpage NS Diocese

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ