Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

00000

บ้านเณรใหญ่จัดพิธีบวชสังมนุกร,ผู้ช่วยพิธีกรรม,ผู้อ่านพระคัมภีร์ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน จัดพิธีบวชสังมนุกร,แต่งตั้งผู้ช้วยพิธีกรรม และ ผู้อ่านพระคัมภีร์   และฉลองสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ โดยพระสังฆราช ยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย มาเป็นประธานในพิธี มี

 พระสังฆราช,พระสงฆ์,นักบวชและพี่น้องคริสตชน เป็นจำนวนมาก ร่วมยินดีและซาบซึ้งใจกับผู้บวชวันนี้  ยินดีกับสังมานุกร ,ขอเป็นกำลังใจให้กับ ผู้ช่วยพิธีกรรม และพิธีการบวชในวันนี้   ขอพระเจ้าอวยพรสามเณรและคณะผู้ให้การอบรมทุกๆ ท่าน   ณ.อาคารมารดาพระผู้ไถ่ เมื่อ วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2017 เครดิตภาพ : บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์  

00000000000

00106

003004

005002

006007

1215

0521

11008

2105

0110

3132

3339

41 134

41 241 3

41 441 5

54123

Search

Fanpage NS Diocese

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ