Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

000

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคาริตัสวัด  งานด้านสังคมระดับวัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามพัฒนา ประเมินผลโครงการเพื่อผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และเด็กเยาวชน ของสังฆมณฑลนครสวรรค์ โดยพระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ได้พูดถึงความสำคัญของการมีอาสาสมัคร (จิตอาสา) ชุมชน 

 และ มีการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในองค์กร์และชุมชนต่างๆ   ร่วมกับทีมงาน ส่วนกลางคาริตัสไทยแลนด์ และฝ่ายสังคมสังฆมณฑลนครสวรรค์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะให้กับชุมชน  การให้ความรู้และขั้นตอนการทำโครงการให้แก่อาสาสมัครชุมชน เพื่อจะได้ทำโครงการถูกต้องตามแบบฟอร์มและเป็นมาตรฐานสากลทั่วไป  เมื่อ 22 กรกฎาคม 2017  ณ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 

00

2 42 1

2 52 6

2 92 11

2 132 16

2 192 21

2 152 20

2 102 15

2 222 23

2 142 24

2 262 25

67

Search

Fanpage NS Diocese

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ