Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

000001

 พระคุณเจ้าพิบูลย์พบอาสาสมัครเชียงใหม่ โครงการช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุและรณรงค์การลดเหล้าหรือบุหรี่ในชุมชน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ได้มีการอบรมการเขียนโครงการให้กับอาสาสมัครชุมชน มาจาก 6 หมู่บ้าน จำนวน 20 คนเพื่อทำโครงการช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุและรณรงค์การลดเหล้าหรือบุหรี่ในชุมชน 

 โดยมีทีมงานของพระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัยจากส่วนกลางมาจัด ช่วงเช้าพระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ได้พูดถึงความสำคัญของการมีอาสาสมัค (จิตอาสา) ชุมชนและจากนั้นได้มีการแบ่งปันปัญหาต่างๆที่ชุมชนประสบอยู่ว่ามีปัญหาหลัก รองอะไรบ้าง เราจะแก้ไขเหล่านั้นอย่างไร ช่วงบ่ายมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนของสำนักงานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน (สสส) มาให้ความรู้และขั้นตอนการเขียนโครงการให้แก่อาสาสมัครชุมชน เพื่อจะได้ทำโครงการถูกต้องตามแบบฟอร์มและขั้นตอนของ สสส โดยมีงานฝ่ายสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่และบ้านเอื้ออารีเป็นหน่วยงานพี่เลี้ยงให้กับอาสาสมัครชุมชน 6 หมู่บ้านนี้  2017 July 20   ฝ่ายสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่   Credit :  สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประเทศไทย

19961257 1562551223789806 6559948222746736575 n

20264592 1562551220456473 5449711845131921980 n

Search

Fanpage NS Diocese

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ