Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

1 1

โครงการศาสนิกสัมพันธ์นักเรียนนายสิบ ตำรวจภูธรภาค1สระบุรี บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ เลขาธิการ   มาเป็นวิทยากรให้แก่นักเรียนนายสิบ กรมตำรวจภูธรภาค 1  บรรยายให้ความรู้ทางศาสนาคริสต์ ในหลักการด้านศาสนิกสัมพันธ์ หลักความเชื่อ หลักปฎิบัติ พิธีกรรม และข้อสังเกตุเกี่ยวกับหลักปฎิบัติของชาวคริสต์ที่ตำรวจไทย

 สามารถทำได้และทำไม่ได้ เป็นการให้เกรียติ เคารพ ยอมรับกันและกัน เพื่อให้เกิดความสมานฉันและปรองดองกัน โครงการกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ของตำรวจนี้เป็นการเสริมหลักสูตรว่าด้วยการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศฝร.ภ.1จำนาน 399 นาย จัดอบรมที่ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 สระบุรี เปิดงานโดย พล.ต.ต อำนวย วรญาวิสุทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค 1 สระบุรี หลังจากเปิดงานแล้ว ท่านได้ถ่ายภาพร่วมกันแป็นที่ระลึกความทรงจำที่ดี  การอบรมให้ความรู้วันนี้เป็นวันที่ 2 เป็นการตอบข้อซักถาม ข้อความในใจของนักเรียนนายสิบที่จะถามอาจารย์ใน 3 ศาสนา ทุกคนตั้งใจถามมาก จนเวลาไม่พอ ผมคิดว่านักเรียนได้ความรู้มาก ดูจากการทำงานกลุ่ม ที่เขียนในกระดาษชาต ที่สรุปประเด่นใน 3 ศาสนา ขอให้นักเรียนนายสิบทุกคน จบหลักสูตรทุกคนและเป็นตำรวจที่ดี ของประชาชนเสมอ วันที่ 5- 6 มิ.ย.2560  Credit : ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ 

22 4

001 3

1 422 2

22 722 10

22 1222 13

22 1622 17

22 181 4

22 1222 18

22 2622 31

22 3222 29

1 222 19

22 3422 25

Search

Fanpage NS Diocese

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ