Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

001

เยี่ยมโรงเรียนแม่เห่วย์ศึกษา(แม่เวย์)จ.ตาก บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพัยธุ์ เลขาธิการ ฯวันนี้มากับบาทหลวง อาแลง พระสงฆ์คณะ MEP ผู้ดูแลเขตแพร่ธรรม เขตแม่ต้าน แม่ตะวอ แม่เหว่ย์ วันนี้ฝนตก แต่พ่ออาแลง ก็พาขึ้นดอยด้วยรถขับเคลื่อน 4 ล้อมาถึงแม่เว ตอนค่ำ ชาวบ้านสวดภาวนาที่วัดเราร่วมสวดด้วย  

 นอนค้างคืนที่นี้หลังวัด 1 คืน ตื่นนอนเช้าๆอากาศดีมาก มาชมลำธารน้ำไหล ธรรมชาติสวยงาม มาชมโรงเรียนถ่ายรูป จากนั้นผู้ใหญ่บ้าน นายวสันต์ ฤทัยหวนพนา  มาบอกให้ไปทานอาหารเช้าที่บ้าน ทานร่วมกับพ่ออาแลง และอาสาสมัคร เวลา 8.00 น.เดินไปโรงเรียนแม่เหว่ย เด็กนักเรียนเข้าแถว เคารพธงชาติ พูดกับเด็ก ครูไห้กำลังใจในการทำงานและถ่ายรูปร่วมกัน โรงเรียนนี้มีนักเรียน 80 คน ครู 9 คน ผู้บริหาร 1 คน ก่อตั้งเริ่มต้นโดย บาทหลวงแกงตาร์ ปี 2516 ดำเนินการมาแล้ง 44 ปีเปิดทำการสอนครั้งแรกด้วยจุดประสงค์ด้านศาสนาและต่อมาได้ทำการสอนในระดับอนุบาล-ประถมศึกษา พัฒนามาเป็นโรงเรียนเต็มรูปแบบ เป็นโรงเรียนสงเคราะห์บนดอยของมิสซังนครสวรรค์ แต่เป็นโรงเรียนสาขาของรัฐ ชื่อโรงเรียนแม่ตื่น การมาเยี่ยมโรงเรียนบนดอยครั้งนี้ หลังจากได้สอบถามความต้องการของผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร พบว่าโรงเรียนยังขาดอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน ตู้ใส่เอกสาร คอมพิวเตอร์ ปิ้นเตอร์ โน้ตบุ้ค กล้องถ่ายรูป อาหารแห้ง แม้กระเบื้องปูพื้นด้วย อื่นๆ การพัฒนาโรงเรียนบนดอยที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ยากลำบาค คงต้องให้ผู้มีใจดีทั้งหลาย บริจาคทรัพย์ ความรู้ อื่นๆช่วยเหลือกันแบบพี่แบบน้องนะ ขอให้ผู้ให้ ได้รับบุญเสมอ พระเจ้าอวยพรเสมอครับ  เมื่อ 29 พ.ค 2560. Credi t : ดร.รังสิพล เปลียนพันธ์

Search

Fanpage NS Diocese

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ