Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

00 1

วันที่26 -27 พฤษภาคม 2560  จัดสัมนาผู้อภิบาลใน เขตสาม คุณพ่อเจ้าอาวาส ปลัด ซิสเตอร์ ครูคำสอน หัวหน้าคริสตชน ครูคาทอลิคที่สอนในโรงเรียนสงเคระห์ของสังฆมณฑล  หัวข้อการสัมนา คือ "แนวทางการอภิบาลงานเขตสาม 

  ในการดำเนินงานในสังฆมณฑลนครสวรรค์  ด้วยเรื่อง งานแพร่ธรรม,งานเด็กและเยาวชน, งานการศึกษา,งานส่งเสริมอาชีพ "  มีเข้าร่วมสัมมนา.....พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง คุณพ่อไชยยศ พ่อเจริญ พ่อชาญชัย. ครูคำสอน,หัวหน้าครืสตัง , ครูสอนคำสอนมารีย์ และรร.เปาโล รวมทั่งหมด. 54คน ณ ศูนย์อภิบาลและสังคมพัฒนาสังฆมณฑลนครสวรรค์เขต3  เครดิต : คุณพ่อชาญชัย

 

Search

Fanpage NS Diocese

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ