Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

001

พระสังฆราชพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย จัดประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนงานคาริตัสในสังฆมณฑลนครสวรรค์ โดยมี บาทหลวงที่มีบทบาทโดยตรงและสนใจงานด้านสังคมพัฒนาร่วมประชุม ประกอบด้วย บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ เลขาธิการ, บาทหลวงไพโรจน์ เกตุรัตน์ สำนักมิสซังฯ, บาทหลวงเจริญ บุญดวง, บาทหลวงสัญญา สิงห์สา 

 

รวมถึงบราเดอร์และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สังคมพัฒนาทั้ง 3 เขต รวม 11 คน โดยมีฝ่ายพัฒนาโครงการสังฆมณฑลนครสวรรค์ร่วมสังเกตการณ์และให้ความเห็น เมื่อ 12 พ.ค.2017 โดยสรุปประเด็นการประชุม ดังนี้

1)การจัดตั้งแกนนำผู้สูงอายุของวัดต่างๆในสังฆมณฑลนครสวรรค์ โดยเริ่มจากวัดที่มีความพร้อมก่อน 3-5 วัด

2)การของบประมาณจากมิงซังมากกว่า 1 หมื่นบาท เพื่อทำงานในพื้นที่ทั้ง 3 เขต ควรเขียนมาเสนอในรูปแบบของโครงการฯ ทั้งโครงการระยะสั้นและโครงการระยะยาว เพื่อให้เห็นทิศทางการทำงานและสามารถหนุนเสริมหรือบูรณาการงานต่างๆในพื้นที่ได้ชัดเจนมากขึ้น และจะเป็นประโยชน์ในการตามหาร่องรอยพร้อมทั้งการเคลียร์บิลเอกสารการเงินต่างๆ ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของพระคุณเจ้า

3)การรายงานผลการดำเนินงาน นอกจากจะมีภาพประกอบและเอกสารบัญชีการจ่ายเงินต่างๆแล้ว ควรเขียนผลผลิตที่ได้จากการจัดกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆให้ชัดด้วยว่า ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เกิดผลกระทบ สามารถแก้ปัญหาหรือสร้างการเปลี่ยนเชิงบวกในพื้นที่เมื่อจบโครงการอย่างไรบ้าง และมีความยั่งยืนหรือการพึ่งพาตนเองในอนาคตอย่างไร

4)กำหนดให้การจัดงานฉลองวันเกิดพระคุณเจ้า คือ วันที่ 24 มิถุนายนของทุกปีเป็น วันพัฒนาเด็กไทยภูเขา

5)ให้มีการพัฒนาโครงการ ศุกร์ละบาทเพื่อเด็กดอยเพื่อเป็นกิจกรรมในการระดมทุนมาช่วยสนับสนุนโรงเรียนที่มีเด็กดอยมาเรียน เช่น โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี

6)กำหนดให้มีการ ประชุมคาริตัสนครสวรรค์ทุกเดือน ตามแต่โอกาสต่างๆที่เหมาะสม โดยครั้งต่อไปจะจัดประชุมเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ในปลายเดือนก่อนวันที่ 24 มิถุนายน  เครดิต :  แสน มหาภิเนษกรมณ์

Search

Fanpage NS Diocese

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ