Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

002

พระคุณเจ้าประชุมกลุ่มโมบายทีมสังฆมณฑลนครสวรรค์วันนี้ ประสบผลสำเร็จด้วยดี มีนโยบายดีๆ อันเนื่องมาจากประเมินผลการจัดงานชุมนุมฟื้นฟูผู้ประกาศพระวรสารและครูคำสอนสังฆมณฑลนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคมคม 2017 โอกาสสุวรรณสมโภช 50 ปีสถาปนาสังฆมณฑล 

 

ก่อเกิดเป็นแผนงาน โครงการของ กลุ่มผู้ประกาศพระวรสาร/ครูคำสอน และโมบายทีมได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และเป็นนโยบายของสังฆมณฑลนครสวรรค์ ดังนี้

1) จัดให้มีงานชุมนุมฟื้นฟูผู้ประกาศพระวรสารและครูคำสอน ปีละ 2 ครั้ง

 1.1 จัดระดับมิสซัง ในสัปดาห์ที่หนึ่งของเดือนพฤษภาคมทุกปี เป็น วันขอบคุณพระเจ้าของสังฆมณฑลนครสวรรค์ และขอบคุณมิสชันนารี/ผู้มีพระคุณ/ที่ก่อร่างสร้างมิสซังมา

1.2 จัดระดับเขต ปลายเดือนตุลาคม -โดยถือเป็นการยกถวายมิสซังแด่แม่พระ เลือกวัดและจัดร่วมกับการปิดหรือเปิดเดือนแม่พระ

2) ตั้งคณะกรรมการ/ผู้ประสานงานผู้ประกาศพระวรสารและครูคำสอนระดับสังฆมณฑล ,เขต และวัดขึ้น จากผู้เข้าร่วมสัมนาฯ โดยเลือกสรรมาวัดละ 1-2 คน

3) จัดให้ โมบายทีม เยี่ยมทุกกลุ่ม/วัด เดือนละ 1-3 วัด ( เพื่อพบปะ ฟื้นฟู /แลกเปลี่ยนเรียนรู้จิตตารมณ์และบทบาทหน้าที่และกิจกรรมของผู้ประกาศพระวรสารและครูคำสอน)

สรุป   อนึ่ง จากสรุปใบประเมินผล ออกมาในเกณฑ์ดีและดีมาก เป็นที่ประทับใจผู้เข้าร่วมสัมมนาฟื้นฟูครั้งนี และมีข้อเสนอให้จัดการสัมมนาฟื้นฟูทุกปี และให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในงานประกาศพระวรสาร ทางมิสซัง/พระคุณเจ้าได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณที่การสัมมนาฟื้นฟูครั้งนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี  ในการนี้ต้องขอขอบคุณศูนย์คำสอนระดับชาติ,ศูนย์คำสอนกรุงเทพฯ และPMS ที่ได้สนับสนุนการจัดสัมมนาฟื้นฟูครั้งนี้อย่างดี เมื่อ 10 พฤษภาคม 2017 เครดิตภาพ : แสน มหาภิเนษกรมณ์

Search

Fanpage NS Diocese

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ