11

พระสังฆราช พิบูลย์ ประธานโคเออร์ คุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อย คุณอมรฯ บำรุงขวัญกำลังใจ อาสาโคเออร์รีไซเคิล คุณหนุ่มและคุณเอ้ มาขนของที่ตึกสภาฯ   ได้พูดคุยสนทนากับท่าน และพระคุณเจ้าได้เลี้ยงอาหารกลางวันและ ให้กำลังใจด้วย ที่อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิก ประเทศไทย.Tue 9/5/17;12:24  Credit : Anucha Chaowpraeknoi