02 17

ผู้ประกาศพระวรสารสังฆมณฑลนครสวรรค์ ปฏิญาณตน เจริญชีวิตตามพระวรสาร ถือความยากจน พอเพียง ซื่อสัตย์ และสุภาพภ่อมตน โดยพระสังฆราชพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย คณะสงฆ์ นักบวช ครูคำสอน และเยาวชน 

 พร้อมขับร้องเพลง "อยู่เพื่อพระคริสต์" ในโอกาสสัมมนาฟื้นฟูผู้ประกาศพระวรสารและครูคำสอน โอกาสฉลอง 50 ปีสังฆมณฑลนครสวรรค์ และบวชพระสงฆ์ เมื่อ 4-6 พฤษภาคม 2017 ณ วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก

 

...