000

บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคม ได้ทำหน้าที่อธิบายถึงการทำงานด้านสังคม หรืองาน Caritas ให้น้องเยาวชนที่มาชุมนุมกัน เตรียมฉลอง 50 ปีสังฆมณฑลนครสวรรค์ 

 งานคาริตาส เป็นงานที่ทำด้วยความรักของพระเจ้า เริ่มที่ตัวฉัน ตัวคุณ และเราทุกคน ที่ต้องทำงานช่วยเหลือมนุษย์ที่ทุกข์ยาก เป็นงานเมตตาจิต ที่เยาวชนต้องตระหนักรู้ และประกาศข่าวดีของพระเจ้าในงานคาริตาสต่อไป โอกาสนี้พระคุณเจ้าพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจตามซุ้มนิทัศการต่างๆด้วย  เครดิต : ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์