000

บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ เลขาธิการ ร่วม ประชุมเตรียมงานโครงการศาสนิกสัมพันธ์ภูธร 6 ประจำปี 2560 ป็นการจักอบรมให้นักเรียนนายสิบตำรวจ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปฏิบัติของศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลามและศาสนา

 อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำรวจ จำนวน 300 คน วันนี้มีผู้นำทั้ง 3 ศาสนามาร่วมประชุมกับ อ.ศศิภา พึ่งเนียม อ.ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 จะจัดการอบรมในวันที่ 5-9 มิ.ยและ 12 มิ.ย 60 นี้ ณ.ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ การประชุมสำเร็จลงด้วยดี เครดิต : ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์