Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

005

เวทีนำเสนอโครงการฯ "สุขใจในงานจิตอาสาคาทอลิก3วัย” บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ ผู้บริหารโครงการ วันนี้เป็นวันที่ 2 ของการนำเสนอความสำเร็จของโครงการฯ "สุขใจในงานจิตอาสา" เป็นคำพูดที่มีค่าสำหรับ คนที่ทำงานจิตอาสา สมาชิกจิตอาสาใน 8 พื้นที่ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกรียติ

 เมื่อ 2 พฤษภาคม 2017 จำนวน 130 คน ที่ได้มาร่วมงานเปิดโครงการสานพลังจิตอาสาคาทอลิกเพื่อการอภิบาล และ สร้างสุขภาวะ รู้สึกภูมิใจ และ ร่วมยินดีกับการเปิดงาน,เปิดเวทีนำเสนอ ผลงานความสำเร็จงานจิตอาสาคาทอลิก ได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครสวรรค์,เป็นประธานในพิธี และ มอบโล่แห่งความดีให้ 8 โรงเรียน 1 วัด จากนั้นพระคุณเจ้า พิบูลย์ วืสิฐนนชัย ประธานมูลนิธิคาทอลิก ได้มาให้ข้อคิดถึงการทำงาน จิตอาสาแบบคาทอลิก และมอบเกียรติบัตรให้กลุ่มแกนนำและสมาชิกที่เป็นจิตอาสาคาทอลิก 8 พื้นที่ ทุกคนภาคภูมิใจ สมาชิกระดับผู้นำได้ถ่ายรูปร่วมกันกับรองผู้ว่าฯ จากนั้น คณะผู้ใหญ่ได้มาชมนิทัศการ มีผู้นำจิตอาสา 8 พื้นที่ ได้ให้ข้อมูลและอธิบายอย่างน่าประทับใจ จากนั้นขอให้สมาชิกพักรับประทานอาหารว่าง เวลา 11.00 น. เป็นช่วงการนำเสนอ ของผู้นำกลุ่มแกนนำทั้ง 8 พื้นที่ โดยมี ดร.โฉมฉาย กาสโอสถ เป็นผู้ดำเนินรายการ โอกาศนี้ได้รับเกียรติจากท่านพล เอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษาโครงการ ได้มาให้ข้อคิดถึงการทำงานจิตอาสาของท่านด้วย ทุกคนที่ได้นำเสนอ งานจิตอาสาใน 8 พื้นที่นั้น ค้นพบว่า คนทำงานจิตอาสา มีความสุขใจจริงๆ คุณรัตติยา ชาติรังสรรค์ ผู้แทน สสส. ก็พูดในทำนองเดียวกันสุดท้าย บาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ กล่าวสรุปว่า งานจิตอาสาต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา เราต้องค้นหา คนพบด้วยตัวเราเอง สิ่งที่ผมค้นพบจากงานโครงการนี้คือ เราต้องยกระดับงานจิตอาสาให้เป็นงานจิตศรัทธา และ ก้าวสู่ขั้นสูงสุดเป็นจิตวิญญาน ทำไห้ได้คันพบความสุขแท้ สำหรับเราชาวคริสต์คือการอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์

Search

Fanpage NS Diocese

frame

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ