0005

เตรียมฉลองและเสกวัดชุมชนมาระโก กำแพงเพชร ร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียม งานฉลอง/เสกวัดน.มาระโก ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2017 รวมทั้งร่วมกันจัดทำกิจกรรม/โครงการ

ที่จะช่วยพัฒนาและตอบสนองความต้องการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ตามนโยบายของสังฆมณฑลที่จะช่วยชาวบ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีกินมีใช้ ส่วนเเยาวชน ในวันพระ วันขอบคุณพระเจ้า ผู้นำและเด็กๆ ตั้งใจซ้อมกิจกรรม "เพลงเยาวชนนครสวรรค์" ณ บ้านก้าวเจริญพร กำแพงเพชร วันที่ 18 มีนาคม 2017

000000