00000

ประชุมให้เกิดคาริตัสวัดและโรงเรียนผู้สูงอายุคาทอลิก วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2017 ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกวัดพระนามกรเยซู (บ้านแป้ง) สิงห์บุรี (องค์กรสาธารณะประโยชน์) ได้จัดเวทีประชุม 2 วาระสำคัญขึ้น คือ

 1.การส่งเสริมให้เกิดงานสงเคราะห์และพัฒนาชุมชนวัด หรือ "คาริตัสวัด" อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งโครงสร้าง บทบาทภารกิจคณะทำงาน และกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและยากไร้

2.การส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนผู้สูงอายุ และกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุทั้งในระดับบุคคล และชมรมที่เข้มแข็ง.............................ประธานการประชุมโดย คุณพ่อ (บาทหลวง) รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ หัวหน้างานสงเคราะห์และพัฒนา สังฆมณฑลนครสวรรค์ (คาริตัส สังฆมณฑลนครสวรรค์) ร่วมกับคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อบต. และกลุ่มผู้สูงอายุ กว่า 40 คน....................โอกาสนี้ "คุณเอ นพรัตน์" #ฝ่ายบริหารและพัฒนาโครงการภายในประเทศคาริตัสไทยแลนด์ ได้เข้าร่วมนำเสนอโมเดลกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จากความสำเร็จในฐานะ ทีมพี่เลี้ยง สสส. จังหวัดตาก  #nodeoftak2017 ด้วย
..................ผลสรุปที่สำคัญ จากการประชุม อาทิ
1.การสำรวจ และปรับเพิ่มข้อมูลสุขภาพ สถานการณ์ผู้สูงอายุ และประเภทความเจ็บป่วย เพื่อการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
2.การพิจารณาโครงสร้างความมั่นคงเข้มแข็งของคณะกรรมการชมรม เตรียมพร้อมในการบริหารจัดการโครงการ
3.การแสวงหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกจังหวัด เพื่อผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรม / โรงเรียนผู้สูงอายุ
4.การเตรียมพื้นฐานคน กลุ่ม และกิจกรรม เพื่อเป็น "คาริตัสวัด" ซึ่งหมายถึงชุมชนที่มีกิจกรรมสงเคราะห์และพัฒนา เพื่อประโยชน์ของชุมชน โดยคนและกลุุ่มองค์กรในชุมชน 
 ......................................เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ และสอดคล้องกับแผนงานด้านการพัฒนาสังคมของคาทอลิก ที่ส่งเสริม "คาริตัสระดับวัดในทุกสังฆมณฑล" และสอดรับกับการขยายโมเดลโรงเรียนผู้สูงอายุของสังฆมณฑลนครสวรรค์ ที่จะเกิดแห่งที่ 2 ขึ้น จากความสำเร็จของแห่งแรกที่ชุมชนวัดนักบุญอันนา จ.นครสวรรค์.........ภาพ+ข่าว #เอนพรัตน์