Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

แผนการอ่านฯ สสส.ร่วมกับเครือข่ายปกาเกอะญอแม่สอด จัดเสวนาเข้ม หวังให้การอ่านสร้างชีวิต

แผนการอ่านฯ สสส.ร่วมกับเครือข่ายปกาเกอะญอแม่สอด 

จัดเสวนาเข้ม หวังให้การอ่านสร้างชีวิต ยกระดับสู่แม่สอดนครแห่งวัฒนธรรมการอ่านของชนเผ่า เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ โบสถ์คาทอลิกนักบุญเปโตรบ้าน พะเด๊ะ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 โครงการอ่านเชื่อมใจสองวัยสร้างสุข แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ปี 2559 สนับสนุนโดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผา ได้จัดเวทีคืนข้อมูลครึ่งทางผลการทำโครงการฯ โดยตั้งชื่อว่า เวที “อ่านชีวิต อ่านสร้างสุข: เวทีเรียนรู้การอ่าน เครดิต . ประญัติ แสน ธรรมาวตาร

15726461 1630240260325537 4834156053283053833 n

 

15672812 1630240383658858 5882408356544297638 n

 

 

Search

Fanpage NS Diocese

frame

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ