Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

   
 
 
   
 

ชื่อ - สกุล

คุณพ่อราฟาแอล มนตรี เพียรรุ่งเรือง

วัน เดือน ปี เกิด

5 มิถุนายน 1959

วันเดือนปีบวช

28 เมษายน 1985

ตำแหน่ง

เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาคาเบรียล (บ้านสันติสุข)
เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา บางขาม ลพบุรี
เจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ โคกยาว
กลุ่มคริสตชนนักบุญซีมอน ลำตะคร้อ
กลุ่มคริสตชนบึงสามพัน
กลุ่มคริสตชนนักบุญบาร์โธโรมิว หนองบัวทอง

ที่อยู่

100  ม.9 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์  67130

เบอร์โทรศัพท์

0-5679-1797
0-5671-8050
0-5671-8051

เบอร์โทรสาร

 

 

Search

Fanpage NS Diocese

frame

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ