ชื่อ - สกุล

บาทหลวงอันตน ประเสริฐ สิทธิ

วัน เดือน ปี เกิด

1 กรกฏาคม 1950

วันเดือนปีบวช

12 เมษายน 1980

ตำแหน่ง

เจ้าอาวาสวัดคาทอลิก  เซนต์นิโกลาส  (พิษณุโลก)

ที่อยู่

228  ถ.วิสุทธิกษัตริย์  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

เบอร์โทรศัพท์

0-5530-2622  มือถือ 081 – 3119182

เบอร์โทรสาร

0 -5530-2622