Get Adobe Flash player

PopeReport Fanpage

พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์

พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์   วิสิฐนนทชัย 
 
Bishop Joseph Pibul  Visitnondachai
 
ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์
 
ปี ค.ศ. 2009-ปัจจุบัน

ชีวประวัติ
วัน เดือน ปี เกิด  1 มิถุนายน ค.ศ. 1946
เชื้อชาติ           จีน
สัญชาติ           ไทย
ภูมิลำเนา          ต. โสนลอย อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี
ในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด  9 คน เป็นชาย 7 คน เป็นหญิง 2 คน  คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 4
ชื่อบิดา  อันเดร ซ่วน วิสิฐนนทชัย (แซ่ตั้ง) นับถือศาสนาคาทอลิก
ชื่อมารดา อันนา ชุนบ๊วย วิสิฐนนทชัย (แซ่โง้ว) วัน เดือน ปี เกิด 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1913 นับถือศาสนาคาทอลิก
ศีลล้างบาป  ณ วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
ศีลกำลัง ณ วัด พระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
 
การศึกษา
ปี ค.ศ. 1952-1957    เรียนที่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 4
ปี ค.ศ. 1957-1960    เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมปีที่ 3
ปี ค.ศ. 1961-1963    เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมปีที่ 6
ปี ค.ศ. 1963-1968    เป็นครูเณร
ปี ค.ศ. 1968-1974    เรียนที่บ้านเณรใหญ่ ปีนัง (General College) จบปริญญาตรี สาขาปรัชญา และเทวศาสตร์
 
การบวช
สมัครเข้าบ้านเณร  ปี ค.ศ. 1957 
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร  คุณพ่อกิมฮั้ง แซ่เล้า  ในนามของวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
ได้รับศีลบวชขั้นศีลโกน ที่วัดน้อยประจำบ้านเณร
ได้รับศีลบวชขั้นผู้เฝ้าประตู และผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1971
ที่ วัดบนเกาะปีนัง (College General) สังฆมณฑลปีนัง  โดย พระสังฆราชเกรโกรรี ยอง ประมุขสังฆมณฑลปีนัง
ได้รับศีลบวชขั้นผู้ขับไล่ปีศาจ และผู้ถือเทียน ที่ ประเทศมาเลเซีย
ได้รับศีลบวชขั้นอุปานุสงฆ์ และขั้นอนุสงฆ์ (บวชสังฆานุกร)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์  1973 ที่ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
โดย  ฯพณฯ พระอัครสังฆราช ยวง  นิตโย
 
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ 
วันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 1974 ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
 โดย พระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
 
การปฏิบัติงาน
1 ธ.ค. 1973 - 1 พ.ค. 1979      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ 
1 พ.ค. 1979 - 8 เม.ย. 1983     เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก
29 ม.ค. 1982                        ผู้แทนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในคณะอนุกรรมการโครงการย่อยเกี่ยวกับเกษตรกรรมฯ
1 ก.พ. 1982                          ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา
8 เม.ย. 1983 - 15 พ.ค. 1992   อธิการสามเณราลัย นักบุญยอแซฟ สามพราน และที่ปรึกษาพระสังฆราช
5 พ.ค. 1987                          เป็นที่ปรึกษาพระสังฆราช
5 พ.ค. 1987                          สมาชิกสภาสงฆ์
5 พ.ค. 1987 - 15 พ.ค. 1992    ผู้อำนวยการฝ่ายการสงเคราะห์และพัฒนา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
15 พ.ค. 1992 -1996               ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปฏิบัติงานเต็มเวลา
                                           พักที่วัดเซนต์หลุยส์
1994-1996                            เลขาธิการสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทย เพื่อการพัฒนา
1997 - 2009                          ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาชุมชน
28 ก.ย. 1998 - 2009               ผู้อำนวยการสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์ COERR)
5 พ.ค. 1996 - 28 ก.ย. 1998     จิตตาธิการอารามพระหฤทัยคลองเตยคอนแวนต์ คลองเตย 
28 ก.ย. 1998 - 6 พ.ค. 2001     ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์ COERR)
6 พ.ค. 2001 - 10 พ.ค. 2004     จิตตาธิการอารามพระหฤทัย ฯ คลองเตย และผู้ช่วยเลขาธิการในสภาพระสังฆราชฯ
1 เมษายน 2004 - 2009            ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมาธิการฝ่ายสังคมสภาพระสังฆราชฯ
                                            และพักประจำที่วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
1 มกราคม 2005 - 2009            ผู้อำนวยการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง (NCCM)
 
ด้านงานอภิบาล
คุณพ่อพิบูลย์ ซื่อสัตย์ต่องานในด้านศาสนบริการของพระศาสนจักรมิได้ขาด เวลาที่มีพิธีกรรมในวัดที่ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบ คุณพ่อจะละจากงานสำนักงานไปทำหน้าที่ของคุณพ่อทันทีและไม่ขาดตกบกพร่องเลย 
 
คุณพ่อพิบูลย์ ให้ความสำคัญกับงานด้านสังคมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะงานด้านการพัฒนา “คน” เน้นที่การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะในระดับชุมชน คุณพ่อได้ร่วมกับผู้ทำงานด้านสังคมของสังฆมณฑลต่างๆ พัฒนาโครงการและแผนงานมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานด้านสังคมของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 
 
คุณพ่อพิบูลย์ปฏิบัติคำสอน “รักและรับใช้” จากพระวรสารอย่างดี และยังได้ยึดถือเอาพระสมณสาร “พระเจ้าคือความรัก” หรือ Deus Caritas Est ของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 เป็นแนวทางหลักในการทำงานอย่างเหนียวแน่น นอกจากนั้น ท่านยังศึกษาแนวทางคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ตลอดจนพระสมณสารอีกหลายฉบับของพระสันตะปาปาหลายๆ พระองค์ อาทิ พระสันตะปาปาเลโอที่ 13 และ พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เป็นต้น


ความหมายตราประจำตำแหน่ง
ตราประจำตำแหน่ง พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์   วิสิฐนนทชัย
“ DEUS CARITAS EST ” พระเจ้าเป็นองค์ความรัก ความรัก คือสายสัมพันธ์ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนระหว่างการให้และการรับซึ่งกันและกัน เริ่มต้นจากพระบิดาทรงรักพระบุตรร่วมกับพระจิต ความรักของพระเป็นเจ้าได้ขยายออกและตกทอดมาถึงเราโดยทางพระเยซูคริสตเจ้า เป็นความรักที่สร้างสรรค์ เสียสละ อดทนนาน และเป็นอมตะนิรันดร์
“ไฟ” แทนพระจิตเจ้า พระองค์ทรงประทับอยู่กับพระศาสนจักร ช่วยส่องสว่างให้เข้าใจพระวาจา  และบันดาลให้เร่าร้อนด้วยความรักและรับใช้พระคริสตเจ้า  ในการนำประชากรชาวไทยสู่ความศักดิ์สิทธิ์ สมเป็นบุตรของพระบิดาเจ้า พระองค์จะบันดาลให้พันธกิจความรักของพระเจ้าดำเนินต่อไป  อาศัยประชาชนที่เชื่อและศรัทธาในอุดมการณ์ของพระคริสตเจ้า
“พระหฤทัย” อธิบายความรักในแบบของพระคริสตเจ้า  เป็นความรักที่เสียสละ Sacrificial Love ยอมพลีเป็นบูชา ยอมรับมงกุฎหนาม มงกุฎแห่งการดูถูกเหยียดหยาม  ยอมรับไม้กางเขนสัญญาลักษณ์ของความทุกข์ที่เกิดจากบาปของประชาชน พระองค์ทรงยอมรับให้ตกกับพระองค์เอง ยอมรับบาดแผลที่ถูกประชาชนทิ่มแทง แต่บาดแผลเดียวกันนี้กลับกลายเป็นท่อธารน้ำและเลือดที่หลั่งออกมาเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนให้มีชีวิตนิรันดร์ (ดังนั้น  ในทุกมิสซาพระสงฆ์จะกล่าวคำของพระองค์ซ้ำแล้วซ้ำอีก “กายของเรามอบแด่ท่าน... โลหิตของเราหลั่งออกเพื่อยกบาปของท่าน...”)
“ดวงดาว” แทนรูปแม่พระ  บุคคลตัวอย่างผู้ให้กำเหนิดพระคริสตเจ้า  และดำเนินชีวิตตามพระวาจาของพระองค์  มีความสนิทสนมเป็นกายเดียวใจเดียวกัน บรรดาอัครธรรมทูตได้รับพระนางเป็นมารดาของพวเขา  ตามคำสั่งของพระคริสตเจ้าก่อนสิ้นพระชนม์  สำหรับประเทศไทย มิสชันนารีฝรั่งเศษได้ประกาศแจ้งคริสตชนไทย  ในบทภาวนาประจำวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี “บทถวายประเทศไทยแด่แม่พระ  ในโอกาสวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ องค์อุปถัมภ์ของประเทศไทย”  ...คริสตชนไทยทุกคนจึงศรัทธาในแม่พระตั้งแต่โบราณกาลมา
“ดอกไม้” แทนรูปนักบุญยอแซฟ ผู้พิทักษ์พระเยซูเจ้าช่วงเจริญวัย  ท่านดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์  สุภาพ ถ่อมตน และยึดถือน้ำพระทัยของพระเจ้า  เป็นอุดมการณ์ เป็นแบบอย่างของผู้นำที่ประสงค์จะสร้างครอบครัวแบบยั่งยืน  สงบ สันติ  แต่มีพลังกอบกู้มวลชน


Search

Fanpage NS Diocese

frame

โปรแกรมพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิก

ลิงค์คาทอลิก

www.vatican.vaคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์วิถีชุมชนวัดกระบวนการชื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์วิทยาลัยแสงธรรมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ